Reglement

REGLEMENT VAN ORDE

Kustzeil- en Botenvereniging Bergen

 

Artikel 1

Elk lid en gastlid wordt geacht bekend te zijn met de inhoud der statuten, het huishoudelijk reglement en het reglement van orde. Op leden die zich terzake misdragen is Art. 6.d van de statuten van toepassing.

Artikel 2

Elk vaartuig dient tenminste verzekerd te zijn tegen Wettelijke Aansprakelijkheid en te voldoen aan de technische keuringseisen voor vaartuigen, zoals vastgesteld door de KZBV.

Het bestuur of door haar aangestelde personen zijn gerechtigd regelmatig controle op schip en/of inventaris uit te oefenen.

Artikel 3

Elke stuurman/eigenaar dient:

a.   Niet meer personen aan boord te nemen dan voor het betrokken vaartuig is toegestaan of    verantwoord is.
b.   De bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, evenals de reglementen der KZBV na te leven.
Verder de instructies van het bestuur en/of daartoe aangestelde personen op te volgen voor zover zij niet in strijd zijn met enig reglement.
c.   Te weten dat varen geschiedt buiten de aansprakelijkheid

Van de KZBV.

d    De bootswagen of trailer te plaatsen op de daarvoor aangewezen plaats.
e.   De boot ‘s avonds op de aangewezen vaste ligplaats te leggen en wel zodanig, dat geen last of schade aan andere boten wordt berokkend, hetgeen inhoudt dat de Catamarans moeten worden          vastgebonden aan de stelling.
f.   Zee te kiezen of aan land te gaan binnen het daartoe aangewezen gedeelte en uitkijk te houden  voor zwemmers en deze eventueel met fluit of scheepstoeter of anderszins te waarschuwen.
g.   Bij mist of zeedamp met zicht minder dan 300 meter niet uit te varen, thuis te varen, aan land te gaan of in nood te ankeren met inachtneming van de daarvoor in aanmerking komende geluids signalen.
h.   Te allen tijde de opvarenden, inclusief zichzelf, een reddingszwemvest te laten dragen plus aan de omstandigheden aangepaste kleding.
i.    Zich op de hoogte te stellen van het boekje “Veilig Varen” en “Handleiding voor de Brandingwatersporter” zoals uitgegeven door de Nederlandse Federatie van Brandingwatersportverenigingen(NFB).

Artikel 4

Bij kapseizen, vollopen of averij dienen alle opvarenden bij het vaartuig te blijven.Indien nodig/mogelijk gaat men voor anker.
Kan men de zaak niet zelf klaren, dan gebruikt men de daartoe bestemde middelen om de aandacht te trekken.
Een ieder die een schip in moeilijkheden waarneemt of wiens/wier aandacht wordt getrokken door een vaartuig dat assistentie nodig heeft, is verplicht die te verlenen, zo mogelijk direct of door het waarschuwen van anderen.

Artikel 5

Hulp of berging zijn in principe gratis, behalve bij ernstige overtreding en/of tekortkomingen. Alsdan zal voor hulp en berging een bedrag van € 25,- in rekening worden gebracht.
Berging tijdens een algemeen vaarverbod verricht, wordt gevolgd door het in rekening brengen van  € 50, –

Artikel 6

Het aanbrengen of doen aanbrengen, dan wel hebben of doen van reclame, onverschillig van welke aard, aan of op de inrichting c.q. opstallen is verboden, behalve in incidentele gevallen, te beoordelen en/of uit te voeren door het bestuur.

Artikel 7

Het is niet toegestaan eigendommen anders dan in de daarvoor toegewezen bergruimte op te bergen.
Eigendommen die niet in de daarvoor bestemde vakken of rekken worden aangetroffen, kunnen worden verwijderd.

Artikel 8

a.   Regels ten aanzien van introducés

Onder “lid” wordt verstaan de persoon zoals vermeld met voorletters, naam, adres en geboortedatum op de ledenlijst van het lopende verenigingsjaar en zoals opgehangen in de kantine of gepubliceerd in “de Bonte Strandloper”

Onder “familieleden” van dat lid wordt verstaan zijn echtgenote c.q. haar echtgenoot c.q. zijn/haar partner en uitsluitend de op bovengenoemd adres inwonende kinderen. Alle andere familieleden en andere personen kunnen uitsluitend toegang tot de K.Z.B.V. verkrijgen door introductie zoals hierna vermeld.

Elk lid is gerechtigd om maximaal twee introducés – behoudens uitdrukkelijke toestemming van een aanwezig bestuurslid of de walschipper – op dagbasis mede te nemen

b.     Regels ten aanzien van verkoop kantinekaarten.

Kantinekaarten mogen uitsluitend worden verkocht aan leden en hun familieleden die aan het voornoemd criterium “lid” of “familielid” voldoen.

Kantinekaarten mogen nimmer aan introducés worden verkocht.

Kantinekaarten moeten direct na verkoop aan het lid of familielid door henzelf worden voorzien van naam en voorletters van het betreffende lid.

Verstrekking van consumpties op naamloze kantinekaarten kan door de walschipper geweigerd worden evenals verstrekking van consumpties aan hem onbekenden.

c.      Sancties op overtreding van artikel 8a en 8b.

Aan leden die zich niet aan bovengenoemde regels houden wordt ingeval van eerste overtreding een boete opgelegd van € 50,- met schriftelijke vermelding van de datum van overtreding.

Een volgende overtreding kan naast het opleggen van de hiervoor vermelde boete leiden tot schorsing en eventueel royement conform de Statuten respectievelijk het Huishoudelijk reglement respectievelijk het Reglement van Orde.

Artikel 9

Het direct of indirect verhuren van vaartuigen is niet toegestaan. Waterscooters en Jetski’s zijn niet toegestaan.

Artikel 10

Aankomst van zee gaat voor afvaart.

Artikel 11

Voor het rijden met motorvoertuigen op het strandgedeelte tussen het Rode Plein en de locatie van de KZBV dient men in het bezit te zijn van een speciale ontheffing van de Gemeente Bergen, tenzij dit voertuig valt onder de ontheffing van de KZBV.

Het aan- en afvoeren van boten e.d. over voorgenoemd strandgedeelte dient te geschieden vóór 10:00 uur en na 18:00 uur.

Artikel 12

Aankomst of afvaart dient te geschieden tussen paal 33.850 en 34.250. Buiten dit gebied mogen motorvaartuigen en catamarans niet dichter dan 100 meter vanaf de waterlijn varen. Schippers en surfers dienen te allen tijde rekening te houden met baders en zwemmers.

Artikel 13

Vaartuigen dienen zodanig tussen paal 33.850 en 34.250 op het strand te worden neergelegd, dat geen belemmering in het Noord-Zuid verkeer kan optreden.

Artikel 14

Schippers en surfers  die gaan uitvaren dienen zich aan- en af- te melden op het daarvoor bestemde bord in de kantine van de vereniging.

Artikel 15

Een algeheel uitvaarverbod, uitgevaardigd door de Walschipper(s) en/of Bestuurslid(-leden), aangegeven door een rode gehesen bal, dient te allen tijde te worden opgevolgd.

Artikel 16

Elk lid moet zijn/haar vaartuig aan beide zijden voorzien van de letters BAZ gevolgd door een door het bestuur opgegeven nummer.

Tevens moet het vaartuig voorzien zijn van een geldige keuringssticker.

Artikel 17

Ieder lid is verplicht volgens schema kantinedienst of clubdienst te verrichten.

Alleen personen ouder dan 18 jaar mogen kantine- of clubdienst uitvoeren.

Personen die op 1 april van het betreffende jaar 70 jaar of ouder zijn, worden vrijgesteld van deze diensten.

Personen die op 1 april van het betreffende jaar 65 – 69 jaar oud zijn, zijn verplicht één dienst van 6 uur per seizoen uit te voeren.

Leden, jonger dan 65 jaar, dienen 2 clubdiensten uit te voeren.

Indien men de clubdiensten wenst af te kopen, dan dient dit voor de aanvang van het seizoen aan de penningmeester te worden opgegeven.

De afkoopkosten bedragen € 50.- per dienst.

Bij verhindering is men zelf verplicht voor een vervanger(-ster) te zorgen.

Men blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ingeplande kantine- of clubdienst, ook indien deze door een vervanger of vervangster wordt verricht.

Per verzuim van een kantine- of clubdienst geldt een boete van € 75.-

Dit geldt ook indien er meer dan één kantinedienst op één dag uitgevoerd diende te worden.

Artikel 18

Afval dient in of op de daarvoor bestemde plaats(en) te worden gedeponeerd.

Artikel 19

Het reserveren van een plaats op het terras is niet toegestaan.

Artikel 20

Honden zijn niet toegelaten op de terrassen en in de behuizing c.q. opstallen van de KZBV.

Artikel 21

Het zich bevinden achter het hek van Rijkswaterstaat is ten strengste verboden.

Artikel 22

Leden blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het doen en laten van hun introducés

Artikel 23

De Walschipper(s) is/zijn verplicht toezicht te houden op de naleving door de leden van alle artikelen genoemd in het Reglement van Orde en geven herhaaldelijke overtredingen door aan het bestuur.

Artikel 24

Opzettelijke en herhaaldelijke overtredingen van het Reglement van Orde kan leiden tot schorsing /royement tot / op de eerstvolgende ledenvergadering.

Artikel 25

Het is alleen aan leden van 18 jaar en ouder toegestaan de KZBV-trekker te berijden, evenals aan hun gezinsleden van 18 jaar en ouder wanneer zij hiertoe uitdrukkelijk toestemming hebben verkregen van het betreffende lid, en volledig onder diens verantwoordelijkheid.

Het meerijden op de trekker geschiedt op eigen verantwoording en is niet toegestaan aan personen onder de 18 jaar.

De trekker en/of andere eigendommen van de vereniging dient/dienen op verantwoorde wijze gebruikt te worden.

Slotbepaling

Het bestuur kan te allen tijde aanvullende bepalingen aan het Reglement van Orde toevoegen, die geldig blijven tot de eerstvolgende ledenvergadering.

Leden dienen zich te allen tijde op de hoogte te stellen en te houden van bestuursmededelingen op het publicatiebord in de kantine, of voor zover deze maatregelen anderszins bekend gemaakt worden.

Het Bestuur van de KZBV